Bestuur

VOORZITTER:
Frans Sinke      
Langeville 41     
4401 GI Yerseke     
tel: 06-51262978    
fsinke@hetnet.nl 
Taken:

• Leiding bestuursvergaderingen, leden‐ en bijzondere ledenvergaderingen
• Contactpersoon overheden en instanties
• PR activiteiten. (intern en extern)
• Keuze en bestelling clubkleding. (taak
gehele bestuur)
 
PENNINGMEESTER:
Frans Sinke
Taken:
• Administratief overzichtelijk boekhouden van alle
inkomsten en uitgaven
• Innen contributie leden en afdracht contributie
NTFU en beheer van gelden
• Controle en betalingen declaraties en (overige)
rekeningen
• Beleggen van gelden t.n.v. vereniging, voor zover
niet nodig voor lopende zaken
• Opstellen jaaroverzicht, saldi en begrotingen en
eventuele balans
• Zorgdragen dat zijn financiële administratie
tenminste veertien dagen voor de datum van de
algemene ledenvergadering afgesloten is en ter
controle door de kascommissie gereed is.
 
SECRETARIS EN VICEVOORZITTER : 
René Staal      
Kerkweg 17     
4414 AA Waarde     
tel: 0113-502928     
Taken:
• Agenda en notuleren bestuursvergaderingen,
leden‐ en bijzondere ledenvergaderingen
• Vice‐voorzitter (eventuele waarneming taken 1
t/m 3 van voorzitter)
• Verantwoordelijke voor de noodzakelijke
verenigingscorrespondentie
• Beoordeling van en distributie van officiële post
onder bestuur en leden    
 
LID:
Arthur Kievit 
Marconistraat 34
4416 De Kruiningen
Tel: 0113-­‐383838 
Taken:
• Commissaris Tourritten (voorzitter
Rittencommissie)
• Lid werkgroep evenementen
• Commissaris Organisatie, aankoop en verdeling
clubkleding
• Commissaris Trainingen en Competitie
* Beheer Website
   
LID:
Nel Jakobsen
Roelshoekweg 26
4413 NG  Krabbendijke
0113-502107
Taken:
• Commissaris ‘Lief en Leed’ binnen vereniging
• Commissaris Sponsoring
• Vertegenwoordiging naar NTFU, landelijk en
district. (1e persoon)
 
LID:
Hans Lindhout
Zwanenburg 5
4472 BG  's-Heer Hendrikskinderen
06-12669553
Taken:
• Aanmeldadres nieuwe leden, introductie binnen
de vereniging en verstrekken van informatie
aan nieuwe leden (financieel, kleding,
contactgegevens)
• Commissaris Evenementen (voorzitter werkgroep)
• Administratief contactpersoon NTFU, landelijk en
district
• Vertegenwoordiging naar NTFU, landelijk en
district (2e persoon)
• Administratie ledenbestand, aan‐ en afmeldingen,
adressenbestand etc.
• Actualiseren ledenlijst en distributie onder
bestuur en leden
• Inzichtelijk bijhouden actueel verenigingsarchief
 
 
Mailadres T.C. DE TRAPPERS;  info@tcdetrappers.nl
 

rekeningnummer NL23RABO0333621344