Bestuur

Voorzitter:
Nel Jakobsen
Roelshoekweg 26
4413 NG  Krabbendijke
0113-502107
riniejakobsen@hetnet.nl
Taken:
 leiding bestuursvergaderingen, leden- en bijzondere ledenvergaderingen.
 Contactpersoon overheden en instanties.
 PR activiteiten, (intern en extern).
 Keuze en bestellingen clubkleding (taak gehele bestuur).
 Commissaris “lief en leed”binnen de vereniging.
 Commissaris Sponsoring.
 Vertegenwoordiging naar NTFU, landelijk
 
Penningmeester:
Jaap Kriekaard
Westhof 10
4413 GJ  Krabbendijke
jaapkriekaard1@outlook.com
Taken:
 Administratief overzichtelijk boekhouden van alle inkomsten en uitgaven.
 Innen contributie leden en afdracht contributie NTFU en beheer gelden.
 Controle en betalingen declaraties en (overige) rekeningen.
 Beleggen van gelden t.n.v. vereniging, voor zover niet nodig voor lopende zaken.
 Opstellen jaaroverzicht, saldi en begrotingen en eventuele balans.
 Zorgdragen dat zijn financiele administratie tenminste veertien dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering afgesloten is en ter controle door de kascommissie gereed is.
 
Secretaris/vice-voorzitter:
Marco Flipse
Weegbreepad 3
4461 MK  Goes
tel 06-53152657
mflipse@lievense.com
Taken:
 Agenda en notuleren bestuursvergaderingen, leden- en bijzondere ledenvergaderingen.
 Vice-voorzitter (eventuele waarneming taken 1 t/m 3 van voorzitter)
 Verantwoordelijk voor de noodzakelijke verenigingscorrespondentie. 
 Beoordeling van en distributie van officiele post onder bestuur en leden.
 Aanmeldadres nieuwe leden, introductie binnen de vereniging en vertrekken van informatie aan nieuwe leden (financieel, kleding, contactgegevens).
 Administratief contactpersoon NTFU, landelijk en district.
 Vertegenwoordiging naar NTFU, landelijk en district (2e persoon).
 Administratie ledenbestand, aan- en afmeldingen, adressenbestand etc
 Actualiseren ledenlijst
 Inzichtelijk bijhouden actueel verenigingsarchief.
 
Lid:
Leo Goeree
Coolhofflaan 21
4414 BK  Waarde
0113-503167
sprokkel73@zeelandnet.nl
 
Lid:
Arthur Kievit 
Marconistraat 34
4416 De Kruiningen
Tel: 0113-­‐383838 
aakievit@zeelandnet.nl
Taken:
 Commissaris Evenementen (voorzitter werkgroep).
 Commissaris Tourritten (voorzitter Rittencommissie).
 Commissaris Organisatie, aankoop en verdeling clubkleding.
 Commissaris Trainingen en Competitie.
   
rekeningnummer NL23RABO0333621344