Statuten en huishoudelijk reglement

STATUTEN TRIMCLUB ‘DE TRAPPERS’
 
gevestigd te Krabbendijke
 
Statuten
 
Artikel 1: Naam en zetel
 
De vereniging draagt de naam: TRIMCLUB ‘DE TRAPPERS’.
 
Zij is gevestigd te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal.
 
 
 
Artikel 2: Duur
 
1. De vereniging werd opgericht op drie maart negentienhonderd een en tachtig: en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
2. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
 
 
 
Artikel 3: Doel
 
De vereniging stelt zich ten doel het voor leden en derden aankweken van belangstelling voor trimmen per fiets.
 
De club beoogt niet het behalen van winst of geldelijk voordeel.
 
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het organiseren van trimoefeningen, trimtochten per fiets, alles in de meest uitgebreide zin; het geven van voorlichting, het houden van wedstrijden en voorts door alle wettige middelen, die tot het gestelde doel leiden.
 
 
 
Artikel 4: Leden
 
Leden van de vereniging zijn allen, die zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 
Artikel 5: Toetreding
 
Personen als in artikel 4 bedoeld, richten als zij als lid van de vereniging wensen te worden toegelaten een schriftelijk verzoek daartoe aan de secretaris van het bestuur.
 
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 
Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 
 
 
Artikel 6: Contributie
 
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
 
 
 
Artikel 7: Einde lidmaatschap
 
1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid;
 
b. door opzegging door het lid;
 
c. door opzegging door de vereniging;
 
d. door ontzetting.
 
2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze kennisgeving dient een maand voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris.
 
3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur.
 
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie.
 
 
 
Artikel 8: Schorsing
 
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsen vervallen de rechten, voortvloeiende uit het lidmaatschap.
 
 
 
Artikel 9: Beroep
 
De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.
 
 
 
Artikel 10: Geldmiddelen
 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributie van de leden, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, uit subsidies en tenslotte uit andere, toevallige, baten.
 
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
 
 
 
Artikel 11: Bestuur
 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter , een secretaris, een penningmeester, een vice-voorzitter en een of meer bestuursleden.
 
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 
De voorzitter, tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
 
Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van onroerend goed behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
 
 
 
Artikel 12: Zittingsduur
 
De bestuursleden hebben zitting voor de tijd van drie jaar behoudens tussentijdse terugneming door de vereniging of door eigen initiatief van de betrokken functionaris zelf.
 
Jaarlijks zijn van hen om beurt twee personen aftredend.
 
De voorzitter wordt uit de algemene ledenvergadering gekozen.
 
Voor de bestuurlijke functie komen alle leden in aanmerking die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 
 
 
Artikel 13: Vergaderingen
 
Jaarlijks wordt tenminste een algemene ledenvergadering gehouden.
 
Bestuursvergaderingen zullen zo dikwijls worden gehouden als daaraan behoefte bestaat.
 
In de algemene ledenvergadering brengt de secretaris een jaarverslag uit en legt de penningmeester rekening en verantwoording af over het geldelijk beheer van het afgelopen verenigingsjaar.
 
 
 
Artikel 14: Bijeenroeping vergaderingen
 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld.
 
2. Bovendien is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het inbrengen van een/tiende der stemmen in de algemene vergadering, daartoe een verzoek indient. Deze vergadering wordt binnen vier weken na een daartoe strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.
 
 
 
Artikel 15: Stemrecht
 
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
 
2. Stemgerechtigd zijn die leden die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
 
3. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
 
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, tenzij de statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 
5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Heeft iemand die meerderheid niet verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
 
6. Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het lid ondertekende stemmen.
 
 
 
Artikel 16: Statutenwijziging
 
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering, waar tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Artikel 42 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
 
 
 
Artikel 17: Statutenwijziging (benodigd quorum)
 
Is het in artikel 16 genoemde quorum niet aanwezig dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 
 
 
Artikel 18: Statutenwijziging (inwerking treding)
 
1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten nader te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
 
 
 
Artikel 19: Onvoorziene gevallen
 
In de gevallen waarin de wet of de statuten niet voorzien beslist het bestuur.
 
 
 
Artikel 20: Ontbinding
 
1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde algemene vergadering tenminste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is zich daarvoor heeft uitgesproken.
 
2. Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 17, zij het dan met betrekking tot de ontbinding.
 
3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
 
 
 
Artikel 21: Huishoudelijk reglement
 
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur, het instellen van kommissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of de statuten.
 
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
 
Waarvan akte.
 
Kruiningen, 27 mei 1981
 
J.P.M.Sarneel - Notaris
 
T.C. DE TRAPPERS Krabbendijke Opgericht 1 april 1976
 
 
==============================================
T.C. DE TRAPPERS
Krabbendijke
Opgericht 1 april 1976
Huishoudelijk reglement – T.C. DE TRAPPERS
Artikel 1: Doelstellingen en gedragscode
1. Trimoefeningen, trimtochten per fiets, en het houden van wedstrijden, worden in
verenigingsverband georganiseerd volgens een jaarlijks door de algemene vergadering vast te
stellen programma.
2. Het bestuur draagt zorg voor een aanbod van deze activiteiten, passend bij de wensen van de
leden.
3. Als basisprincipe geldt dat, omwille van het veiligheidsprincipe, de trimoefeningen en
trimtochten zodanig in niveaugroepen worden opgedeeld, dat ieder lid een bij haar/hem
passend kader kan vinden. Als uitgangspunt geldt een groepsgrootte van ca. 15‐20 personen.
4. Het bestuur stelt, zo mogelijk, voor iedere niveaugroep, één of meerdere wegkapitein(s) aan. Zij
sturen de groep aan, bepalen het tempo, de richting en houden de afspraken (regels) in het oog
die door de vereniging zijn vastgesteld. Zij zien erop toe dat alle fietsers in de groep zich aan de
afspraken (regels) houden en zijn het aanspreekpunt in de groep.
5. Naast een lichamelijke oefening, bieden deze activiteiten ruimte en mogelijkheden voor het
leggen en onderhouden van sociale contacten.
6. Om bovenstaande kwaliteiten zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, geldt het principe
dat deze activiteiten zoveel mogelijk gezamenlijk worden gestart en beëindigd. Of wel: samen
uit, samen thuis.
Artikel 2: Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice‐voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en één of meer leden.
2. Het bestuur behoort uit een oneven aantal te bestaan.
3. De bestuursleden hebben zitting voor de tijd van drie jaar. De maximale zittingsperiode
bedraagt drie aaneengesloten zittingsperioden.
4. Gemiddeld zullen jaarlijks om beurt twee personen aftredend zijn volgens een door het bestuur
op te maken en bij te houden rooster van aftreden.
5. Een afgetreden bestuurslid is direct herkiesbaar.
6. Een bestuurslid die gekozen wordt ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af
op het tijdstip waarop het lid, die hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
7. Nieuw gekozen bestuursleden treden direct in functie.
Artikel 3: Bijzondere Leden
1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere
verdiensten voor de vereniging het predikaat “Erelid” of “Lid van Verdiensten” verlenen.
Artikel 4: Vergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig is, doch minstens 4 keer per jaar.
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden.
Huishoudelijk Reglement, 11 maart 2016 2
3. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij
ieder agendapunt te limiteren evenals de vergadering te schorsen of te verdagen. Indien echter
1/3 van de aanwezige leden daartoe de wens te kennen geeft, is hij verplicht de beraadslagingen
opnieuw te openen.
Artikel 5: Taken bestuursleden / commissarissen
In principe geldt de onderstaande taakverdeling. In de eerste bestuursvergadering na een
bestuursverkiezing worden de taken vastgesteld.
Voorzitter
1. Leiding bestuursvergaderingen, leden‐ en bijzondere ledenvergaderingen
2. Vertegenwoordiging naar NTFU, landelijk en district. (1e persoon)
3. Contactpersoon overheden en instanties
4. Keuze en bestellingbeslissing clubkleding. (taak gehele bestuur)
Lid – Secretaris
1. Vice‐voorzitter
2. Agenda en notuleren bestuursvergaderingen, leden‐ en bijzondere ledenvergaderingen
3. Administratief contactpersoon NTFU, landelijk en district
4. Verantwoordelijke voor de noodzakelijke verenigingscorrespondentie
5. Beoordeling van en distributie van officiële post onder bestuur en leden
6. Actualiseren en beschikbaar stellen digitale informatiemap vereniging
7. Administratie ledenbestand, aan‐ en afmeldingen, adressenbestand etc.
8. Actualiseren ledenlijst en distributie onder bestuur en leden
9. Inzichtelijk bijhouden actueel verenigingsarchief
10. Commissaris Beheer historisch archief vereniging
Lid – Penningmeester
1. Administratief overzichtelijk boekhouden van alle inkomsten en uitgaven
2. Innen contributie leden en afdracht contributie NTFU en beheer van gelden
3. Controle en betalingen declaraties en (overige) rekeningen
4. Beleggen van gelden t.n.v. vereniging, voor zover niet nodig voor lopende zaken
5. Opstellen jaaroverzicht, saldi en begrotingen en eventuele balans
6. Zorgdragen dat zijn financiële administratie tenminste veertien dagen voor de datum van de
algemene ledenvergadering afgesloten is en ter controle door de kascommissie gereed is
7. Commissaris ‘Lief en Leed’ binnen vereniging
8. Lid werkgroep evenementen
Lid
1. Commissaris Evenementen (voorzitter werkgroep)
2. Beheer website vereniging
3. PR activiteiten. (intern en extern)
4. Aanmeldadres nieuwe leden en introductie binnen vereniging via de website
Lid
1. Commissaris Toerritten en vervoer (voorzitter Rittencommissie)
Huishoudelijk Reglement, 11 maart 2016 3
2. Commissaris Trainingen en Competitie
3. Lid werkgroep evenementen
4. Commissaris Organisatie, aankoop en verdeling clubkleding
Artikel 6: Taak kascommissie
1. De kascommissie, welke bestaat uit twee leden, wordt gekozen uit de algemene
ledenvergadering.
2. Jaarlijks treedt een lid af die niet direct herkozen kan worden.
3. De leden van de kascommissie mogen geen bestuursfunctie vervullen.
Artikel 7: Contributie
1. De leden betalen een vastgestelde jaarlijkse contributie.
2. Contributie moet betaald zijn vóór 1 april van het lopende verenigingsjaar.
3. De contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
4. Zij die lid worden van de vereniging gaan contributie betalen met ingang van de maand waarin
zij zich hebben aangemeld als lid.
5. Naast de verenigingscontributie wordt er via de vereniging NTFU contributie betaald.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor
het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
7. Er bestaat geen recht op reductie.
8. Zij die in gebreke blijven, na één keer schriftelijk te zijn aangemaand om de contributie te
betalen, ontvangen een nota vermeerderd met € 5,‐‐ administratiekosten.
Artikel 8: Adresveranderingen
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.
Artikel 9: Verenigingstenue
Leden die deelnemen aan trimoefeningen en trimtochten in verenigingsverband, zijn verplicht om
gekleed te gaan in het door de algemene vergadering goedgekeurde verenigingstenue.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Leden en eventuele niet‐leden die deelnemen aan trimoefeningen en trimtochten in
verenigingsverband, zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele geleden schade aan kleding,
materiaal en dergelijke, en aan schade aan derden toegebracht. De vereniging kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
2. Daarom is het gewenst dat ieder (gast)lid een eigen verzekeringspolis heeft afgesloten, b.v. een
W.A.‐verzekering, en/of de dagverzekering van de NTFU.
Artikel 11: Reiskosten
Reiskosten, en andere niet genoemde kosten, tijdens een trimoefening of trimtocht in
verenigingsverband, zijn in de regel voor rekening van de leden, tenzij het bestuur anders beslist.
Artikel 12: Communicatie
1. Convocaties / aanschrijvingen voor algemene vergaderingen, jaarverslagen van bestuursleden
en commissies welke zijn samengesteld door het bestuur, zullen in principe worden afgedrukt
op papier en aan de leden worden bezorgd c.q. naar de leden per post worden verzonden.
Huishoudelijk Reglement, 11 maart 2016 4
2. Algemene informatie zal in principe worden gepubliceerd via de verenigingssite op internet.
Leden die geen internet hebben zullen relevante informatie verkrijgen via de telefoon of via de
post.
3. Het bestuur geeft één of meerdere malen per jaar een Nieuwsbrief uit. Deze Nieuwsbrief wordt
aangekondigd via de verenigingssite en per mail c.q. per post aan de leden verzonden.
Artikel 13: Competitie
1. De vereniging organiseert jaarlijks een competitie met een wedstrijdelement. Het onderlinge
prestatie/wedstrijd element wordt vertaald in een vorm waarbij de meeste punten de winnaar
oplevert. Competitiedeelname staat enkel open voor de leden.
2. De competitie wordt gehouden in de zomerperiode op zaterdagen. In de algemene
ledenvergadering wordt jaarlijks de exacte periode vastgesteld en er wordt bepaald welke
trimoefeningen en trimtochten tot de competitie behoren.
3. Er is één generaal klassement. Alle deelnemers van de respectievelijke groepen 30, 28, 25 en 20
worden geklasseerd in één totale rangschikking.
4. Er zijn 4 categorieen competitieritten waarin punten kunnen worden gehaald. Dit zijn
respectievelijk: Categorie A: 2 punten – Categorie B: 3 punten – Categorie C: 2 punten –
Categorie D: 1 punt.
5. Categorie A = De Openingsrit en de Sluitingsrit. Categorie B = Grote ritten die vanuit Krabbendijke
of elders, na vertrek ‘s morgens per auto, worden verreden. Categorie C = Langere ritten met
een vervroegd starttijdstip om 12.30 uur. Categorie D = Middagritten met starttijdstip om 13.30
uur.
6. Voor de Groepen 30, 28 en 25 geldt dat geen rustpauzes worden ingelast voor de ritten in de
categorie D. Tijdens de ritten in de categorie A, B en C worden rustpauzes ingelast.
7. Voor Groep 20 worden in alle ritten categorieën rustpauzes ingelast.
8. Voor alle groepen geldt dat een spontaan inlassen van een rustpauze mogelijk moet zijn mits de
meerderheid van de groep hiertoe besluit. De redenen kunnen zijn: vieren van een bijzondere
gebeurtenis, extreme weersomstandigheden e.d. In een dergelijk geval zal ieder het principe
‘samen uit, samen thuis’ naar vermogen respecteren. (art.1.6).
9. Het bestuur het recht heeft tot afgelasting van een grote rit met verplaatsing indien er minder
dan 10 deelnemers zich hebben aangemeld voor de uiterste sluitingsdatum.
10. In de zomerperiode, gedurende 6 weken tijdens de regionale schoolvakantie (regio zuid) worden de starttijden gewijzigd in 09.30 uur
i.p.v. de gebruikelijke starttijden.
11. Het bestuur het recht krijgt tot het afgelasten van een rit wanneer de code rood is afgegeven en
telt deze rit niet mee voor de competitie.
Artikel 14: Veiligheidsregels en Verkeersregels
1. Leden die deelnemen aan een trimoefening of trimtocht in verenigingsverband zijn verplicht zich
strikt te houden aan de geldende verkeersregels ter plaatse.
2. Tijdens een trimoefening of trimtocht in verenigingsverband zijn de leden verplicht om een C.E
gekeurde helm voor fietsgebruik te dragen.
3. Het verdient aanbeveling om regelmatig een medische sportkeuring te ondergaan. Er zijn diverse
mogelijkheden van sportkeuring, hetzij via een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) of een
individuele sportarts.
Huishoudelijk Reglement, 11 maart 2016 5
4. Het bestuur stelt veiligheidsregels vast. Het bestuur zorgt, met enige regelmaat, voor publicatie
en verzending van deze regels aan de leden, via de verenigingssite en/of per mail / post.
5. Ieder lid wordt geacht de veiligheidsregels te kennen en deze in de praktijk te brengen.
Slotbepaling:
In de gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Aldus aangenomen:
o Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 november 1986 te Krabbendijke.
o Wijzigingen / aanvullingen: Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 maart 2008
te Wemeldinge.
o Wijzigingen / aanvullingen: Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 maart 2010
te Wemeldinge.
o Wijzigingen/ aanvullingen: Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 maart 2011
o Wijzigingen / aanvullingen: Tijdens de bestuursvergadering op 17 april 2012
o Wijzigingen / aanvullingen: Tijdens de algemene ledenveradering op 15 maart 2013
o Wijzigingen/ aanvullingen: tijdens ALV d.d. 11 maart 2016
o Wijzigingen/aanvullingen: tijdens ALV dd 10 maart 2017
Het Bestuur van T.C. DE TRAPPERS
Piet Eversdijk (interim‐voorzitter)             René Staal (secretaris)