Statuten

STATUTEN TRIMCLUB ‘DE TRAPPERS’
 
gevestigd te Krabbendijke
 
Statuten
 
Artikel 1: Naam en zetel
 
De vereniging draagt de naam: TRIMCLUB ‘DE TRAPPERS’.
 
Zij is gevestigd te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal.
 
Artikel 2: Duur
 
1. De vereniging werd opgericht op drie maart negentienhonderd een en tachtig: en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
2. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
 
Artikel 3: Doel
 
De vereniging stelt zich ten doel het voor leden en derden aankweken van belangstelling voor trimmen per fiets.
 
De club beoogt niet het behalen van winst of geldelijk voordeel.
 
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het organiseren van trimoefeningen, trimtochten per fiets, alles in de meest uitgebreide zin; het geven van voorlichting, het houden van wedstrijden en voorts door alle wettige middelen, die tot het gestelde doel leiden.
 
Artikel 4: Leden
 
Leden van de vereniging zijn allen, die zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 
Artikel 5: Toetreding
 
Personen als in artikel 4 bedoeld, richten als zij als lid van de vereniging wensen te worden toegelaten een schriftelijk verzoek daartoe aan de secretaris van het bestuur.
 
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 
Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 
Artikel 6: Contributie
 
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
 
Artikel 7: Einde lidmaatschap
 
1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid;
 
b. door opzegging door het lid;
 
c. door opzegging door de vereniging;
 
d. door ontzetting.
 
2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze kennisgeving dient een maand voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris. (1 december)
 
3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur.
 
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie.
 
Artikel 8: Schorsing
 
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsen vervallen de rechten, voortvloeiende uit het lidmaatschap.
 
Artikel 9: Beroep
 
De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.
 
Artikel 10: Geldmiddelen
 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributie van de leden, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, uit subsidies en tenslotte uit andere, toevallige, baten.
 
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
 
Artikel 11: Bestuur
 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter , een secretaris, een penningmeester, een vice-voorzitter en een of meer bestuursleden.
 
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 
De voorzitter, tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
 
Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van onroerend goed behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
 
Artikel 12: Zittingsduur
 
De bestuursleden hebben zitting voor de tijd van drie jaar behoudens tussentijdse terugneming door de vereniging of door eigen initiatief van de betrokken functionaris zelf.
 
Jaarlijks zijn van hen om beurt twee personen aftredend.
 
De voorzitter wordt uit de algemene ledenvergadering gekozen.
 
Voor de bestuurlijke functie komen alle leden in aanmerking die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 
Artikel 13: Vergaderingen
 
Jaarlijks wordt tenminste een algemene ledenvergadering gehouden.
 
Bestuursvergaderingen zullen zo dikwijls worden gehouden als daaraan behoefte bestaat.
 
In de algemene ledenvergadering brengt de secretaris een jaarverslag uit en legt de penningmeester rekening en verantwoording af over het geldelijk beheer van het afgelopen verenigingsjaar.
 
Artikel 14: Bijeenroeping vergaderingen
 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld.
 
2. Bovendien is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het inbrengen van een/tiende der stemmen in de algemene vergadering, daartoe een verzoek indient. Deze vergadering wordt binnen vier weken na een daartoe strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.
 
Artikel 15: Stemrecht
 
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
 
2. Stemgerechtigd zijn die leden die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
 
3. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
 
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, tenzij de statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 
5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Heeft iemand die meerderheid niet verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
 
6. Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het lid ondertekende stemmen.
 
Artikel 16: Statutenwijziging
 
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering, waar tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Artikel 42 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
 
Artikel 17: Statutenwijziging (benodigd quorum)
 
Is het in artikel 16 genoemde quorum niet aanwezig dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 18: Statutenwijziging (inwerking treding)
 
1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten nader te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
 
Artikel 19: Onvoorziene gevallen
 
In de gevallen waarin de wet of de statuten niet voorzien beslist het bestuur.
 
Artikel 20: Ontbinding
 
1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde algemene vergadering tenminste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is zich daarvoor heeft uitgesproken.
 
2. Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 17, zij het dan met betrekking tot de ontbinding.
 
3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
 
Artikel 21: Huishoudelijk reglement
 
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur, het instellen van kommissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of de statuten.
 
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
 
Waarvan akte.
 
Kruiningen, 27 mei 1981
 
J.P.M.Sarneel - Notaris
 
T.C. DE TRAPPERS Krabbendijke Opgericht 1 april 1976
 
 
=======================================