Huishoudelijk reglement

=======
T.C. DE TRAPPERS
Krabbendijke
Opgericht 1 april 1976
 
Huishoudelijk reglement – T.C. DE TRAPPERS
 
Artikel 1: Doelstellingen en gedragscode
1. Trimoefeningen, trimtochten per fiets, en het houden van wedstrijden, worden in
verenigingsverband georganiseerd volgens een jaarlijks door de algemene vergadering vast te
stellen programma.
2. Het bestuur draagt zorg voor een aanbod van deze activiteiten, passend bij de wensen van de
leden.
3. Als basisprincipe geldt dat, omwille van het veiligheidsprincipe, de trimoefeningen en
trimtochten zodanig in niveaugroepen worden opgedeeld, dat ieder lid een bij haar/hem
passend kader kan vinden. Als uitgangspunt geldt een groepsgrootte van ca. 15‐20 personen.
4. Het bestuur stelt, zo mogelijk, voor iedere niveaugroep, één of meerdere wegkapitein(s) aan. Zij
sturen de groep aan, bepalen het tempo, de richting en houden de afspraken (regels) in het oog
die door de vereniging zijn vastgesteld. Zij zien erop toe dat alle fietsers in de groep zich aan de
afspraken (regels) houden en zijn het aanspreekpunt in de groep.
5. Naast een lichamelijke oefening, bieden deze activiteiten ruimte en mogelijkheden voor het
leggen en onderhouden van sociale contacten.
6. Om bovenstaande kwaliteiten zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, geldt het principe
dat deze activiteiten zoveel mogelijk gezamenlijk worden gestart en beëindigd. Of wel: samen
uit, samen thuis.
Artikel 2: Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice‐voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en één of meer leden.
2. Het bestuur behoort uit een oneven aantal te bestaan.
3. De bestuursleden hebben zitting voor de tijd van drie jaar. De maximale zittingsperiode
bedraagt drie aaneengesloten zittingsperioden.
4. Gemiddeld zullen jaarlijks om beurt twee personen aftredend zijn volgens een door het bestuur
op te maken en bij te houden rooster van aftreden.
5. Een afgetreden bestuurslid is direct herkiesbaar.
6. Een bestuurslid die gekozen wordt ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af
op het tijdstip waarop het lid, die hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
7. Nieuw gekozen bestuursleden treden direct in functie.
Artikel 3: Bijzondere Leden
1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere
verdiensten voor de vereniging het predikaat “Erelid” of “Lid van Verdiensten” verlenen.
Artikel 4: Vergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig is, doch minstens 4 keer per jaar.
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden.
Huishoudelijk Reglement, 11 maart 2016 2
3. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij
ieder agendapunt te limiteren evenals de vergadering te schorsen of te verdagen. Indien echter
1/3 van de aanwezige leden daartoe de wens te kennen geeft, is hij verplicht de beraadslagingen
opnieuw te openen.
Artikel 5: Taken bestuursleden / commissarissen
In principe geldt de onderstaande taakverdeling. In de eerste bestuursvergadering na een
bestuursverkiezing worden de taken vastgesteld.
Voorzitter
1. Leiding bestuursvergaderingen, leden‐ en bijzondere ledenvergaderingen
2. Vertegenwoordiging naar NTFU, landelijk en district. (1e persoon)
3. Contactpersoon overheden en instanties
4. Keuze en bestellingbeslissing clubkleding. (taak gehele bestuur)
Lid – Secretaris
1. Vice‐voorzitter
2. Agenda en notuleren bestuursvergaderingen, leden‐ en bijzondere ledenvergaderingen
3. Administratief contactpersoon NTFU, landelijk en district
4. Verantwoordelijke voor de noodzakelijke verenigingscorrespondentie
5. Beoordeling van en distributie van officiële post onder bestuur en leden
6. Actualiseren en beschikbaar stellen digitale informatiemap vereniging
7. Administratie ledenbestand, aan‐ en afmeldingen, adressenbestand etc.
8. Actualiseren ledenlijst en distributie onder bestuur en leden
9. Inzichtelijk bijhouden actueel verenigingsarchief
10. Commissaris Beheer historisch archief vereniging
Lid – Penningmeester
1. Administratief overzichtelijk boekhouden van alle inkomsten en uitgaven
2. Innen contributie leden en afdracht contributie NTFU en beheer van gelden
3. Controle en betalingen declaraties en (overige) rekeningen
4. Beleggen van gelden t.n.v. vereniging, voor zover niet nodig voor lopende zaken
5. Opstellen jaaroverzicht, saldi en begrotingen en eventuele balans
6. Zorgdragen dat zijn financiële administratie tenminste veertien dagen voor de datum van de
algemene ledenvergadering afgesloten is en ter controle door de kascommissie gereed is
7. Commissaris ‘Lief en Leed’ binnen vereniging
8. Lid werkgroep evenementen
Lid
1. Commissaris Evenementen (voorzitter werkgroep)
2. Beheer website vereniging
3. PR activiteiten. (intern en extern)
4. Aanmeldadres nieuwe leden en introductie binnen vereniging via de website
Lid
1. Commissaris Toerritten en vervoer (voorzitter Rittencommissie)
Huishoudelijk Reglement, 11 maart 2016 3
2. Commissaris Trainingen en Competitie
3. Lid werkgroep evenementen
4. Commissaris Organisatie, aankoop en verdeling clubkleding
Artikel 6: Taak kascommissie
1. De kascommissie, welke bestaat uit twee leden, wordt gekozen uit de algemene
ledenvergadering.
2. Jaarlijks treedt een lid af die niet direct herkozen kan worden.
3. De leden van de kascommissie mogen geen bestuursfunctie vervullen.
Artikel 7: Contributie
1. De leden betalen een vastgestelde jaarlijkse contributie.
2. Contributie moet betaald zijn vóór 1 april van het lopende verenigingsjaar.
3. De contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
4. Zij die lid worden van de vereniging gaan contributie betalen met ingang van de maand waarin
zij zich hebben aangemeld als lid.
5. Naast de verenigingscontributie wordt er via de vereniging NTFU contributie betaald.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor
het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
7. Er bestaat geen recht op reductie.
8. Zij die in gebreke blijven, na één keer schriftelijk te zijn aangemaand om de contributie te
betalen, ontvangen een nota vermeerderd met € 5,‐‐ administratiekosten.
Artikel 8: Adresveranderingen
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.
Artikel 9: Verenigingstenue
Leden die deelnemen aan trimoefeningen en trimtochten in verenigingsverband, zijn verplicht om
gekleed te gaan in het door de algemene vergadering goedgekeurde verenigingstenue.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Leden en eventuele niet‐leden die deelnemen aan trimoefeningen en trimtochten in
verenigingsverband, zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele geleden schade aan kleding,
materiaal en dergelijke, en aan schade aan derden toegebracht. De vereniging kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
2. Daarom is het gewenst dat ieder (gast)lid een eigen verzekeringspolis heeft afgesloten, b.v. een
W.A.‐verzekering, en/of de dagverzekering van de NTFU.
Artikel 11: Reiskosten
Reiskosten, en andere niet genoemde kosten, tijdens een trimoefening of trimtocht in
verenigingsverband, zijn in de regel voor rekening van de leden, tenzij het bestuur anders beslist.
Artikel 12: Communicatie
Convocaties/aanschrijvingen voor Algemene Vergaderingen, Jaarverslagen van bestuursleden en commissies welke zijn samengesteld door het Bestuur, zullen in principe worden verspreid per internet aan de mailadressen van de lenen. Leden die geen internet hebben en dit hebben aangegeven bij het bestuur ontvangen voornoemde documenten per post of thuisbezorgd.
2. Algemene informatie zal in principe worden gepubliceerd via de verenigingssite op internet.
Leden die geen internet hebben en dit hbben aangegeven bij het bestuur, zullen relevante informatie verkrijgen via de telefoon, via de
post of thuisbezorgd.
3. Het bestuur geeft één of meerdere malen per jaar een Nieuwsbrief uit. Deze Nieuwsbrief wordt
aangekondigd via de verenigingssite en verspreid per mail, per post of thuisbezorgd worden.
Artikel 13: Competitie
1. De vereniging organiseert jaarlijks een competitie met een wedstrijdelement. Het onderlinge
prestatie/wedstrijd element wordt vertaald in een vorm waarbij de meeste punten de winnaar
oplevert. Competitiedeelname staat enkel open voor de leden.
2. De competitie wordt gehouden in de zomerperiode op zaterdagen. In de algemene
ledenvergadering wordt jaarlijks de exacte periode vastgesteld en er wordt bepaald welke
trimoefeningen en trimtochten tot de competitie behoren.
3. Er is één generaal klassement. Alle deelnemers van de respectievelijke groepen 30, 28, 25 en 20
worden geklasseerd in één totale rangschikking.
4. Er zijn 4 categorieen competitieritten waarin punten kunnen worden gehaald. Dit zijn
respectievelijk: Categorie A: 2 punten – Categorie B: 3 punten – Categorie C: 2 punten –
Categorie D: 1 punt.
5. Categorie A = De Openingsrit en de Sluitingsrit. Categorie B = Grote ritten die vanuit Krabbendijke
of elders, na vertrek ‘s morgens per auto, worden verreden. Categorie C = Langere ritten met
een vervroegd starttijdstip om 12.30 uur. Categorie D = Middagritten met starttijdstip om 13.30
uur.
6. Voor de Groepen 30, 28 en 25 geldt dat geen rustpauzes worden ingelast voor de ritten in de
categorie D. Tijdens de ritten in de categorie A, B en C worden rustpauzes ingelast.
7. Voor Groep 20 worden in alle ritten categorieën rustpauzes ingelast.
8. Voor alle groepen geldt dat een spontaan inlassen van een rustpauze mogelijk moet zijn mits de
meerderheid van de groep hiertoe besluit. De redenen kunnen zijn: vieren van een bijzondere
gebeurtenis, extreme weersomstandigheden e.d. In een dergelijk geval zal ieder het principe
‘samen uit, samen thuis’ naar vermogen respecteren. (art.1.6).
9. Het bestuur het recht heeft tot afgelasting van een grote rit met verplaatsing indien er minder
dan 10 deelnemers zich hebben aangemeld voor de uiterste sluitingsdatum.
10. In de zomerperiode, gedurende 6 weken tijdens de regionale schoolvakantie (regio zuid) worden de starttijden gewijzigd in 09.30 uur
i.p.v. de gebruikelijke starttijden.
11. Het bestuur het recht krijgt tot het afgelasten van een rit wanneer de code rood is afgegeven en
telt deze rit niet mee voor de competitie.
Artikel 14: Veiligheidsregels en Verkeersregels
1. Leden die deelnemen aan een trimoefening of trimtocht in verenigingsverband zijn verplicht zich
strikt te houden aan de geldende verkeersregels ter plaatse.
2. Tijdens een trimoefening of trimtocht in verenigingsverband zijn de leden verplicht om een C.E
gekeurde helm voor fietsgebruik te dragen.
3. Het verdient aanbeveling om regelmatig een medische sportkeuring te ondergaan. Er zijn diverse
mogelijkheden van sportkeuring, hetzij via een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) of een
individuele sportarts.
Huishoudelijk Reglement, 11 maart 2016 5
4. Het bestuur stelt veiligheidsregels vast. Het bestuur zorgt, met enige regelmaat, voor publicatie
en verzending van deze regels aan de leden, via de verenigingssite en/of per mail / post.
5. Ieder lid wordt geacht de veiligheidsregels te kennen en deze in de praktijk te brengen.
Slotbepaling:
In de gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Aldus aangenomen:
o Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 november 1986 te Krabbendijke.
o Wijzigingen / aanvullingen: Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 maart 2008
te Wemeldinge.
o Wijzigingen / aanvullingen: Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 maart 2010
te Wemeldinge.
o Wijzigingen/ aanvullingen: Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 maart 2011
o Wijzigingen / aanvullingen: Tijdens de bestuursvergadering op 17 april 2012
o Wijzigingen / aanvullingen: Tijdens de algemene ledenveradering op 15 maart 2013
o Wijzigingen/ aanvullingen: tijdens ALV d.d. 11 maart 2016
o Wijzigingen/aanvullingen: tijdens ALV dd 10 maart 2017
o  Wijzigigingen/aanvullingen: tijdens ALV dd 17 maart 2019
Het Bestuur van T.C. DE TRAPPERS
Nel Jakobsen (interim‐voorzitter)